Book 18 – 三教之師 – 呂祖 《Lu Ju – The Great Three Teachings Master》

為賀【師父】,徒兒呈上一曲又姨生女献唱的歌
三教之師呂祖
夫三教者,儒釋道是也。
天下雖有千宗萬教,但理乃無二。
仁義道德,中庸之道,無不離道。
溯源窮流,三教一家。
其意引人入於至善,無惡為要歸。

儒者人需,修心養性。
釋意圓通,明心見性。
道法自然,性命雙修。

儒以德而敦。
佛以空而了。
道以玄而學。

儒之執中貫一,道之抱元守一,佛之萬法歸一!

儒有精一之道,道有得一之道,釋有歸一之道;
不孝雙親,敬神無益,手足不親,交友無益。

『道種於信,德生於敬。敬者道之根,信者德之葉。根深則道長,葉固則德茂。』
三教之道,共為一家!

参教齊其心
壹志堅其志
著境自虛無
方益許尋師

子之曲者與夫頌詞,本師殷其志備禮誠而學盈理足,詞中層次明顯,起承轉合甚賦週
全,依此章節次序者可棗梨壹書傳世,君慕有著者,則依此發揮便是,更喜者收筆以
一家體作色容。襟懷豁朗,不隘不卑,不尊不亢,甚善!